Nae zazen

HOME > Projekty > Práce pro ženy po vězení

Příprava na požadavky trhu práce a přímá podpora při nalezení zaměstnání a sociální stabilizace pro ženy ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Projekt byl zaměřen na vytvoření systematického přístupu péče o ženy ohrožené drogovou závislostí ukončující trest odnětí svobody, který zahrnuje cílenou přípravu na návrat na svobodu a je spojený s přípravou vstupu na trh práce před ukončením výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Po výstupu následovala přímá podpora při nalezení zaměstnání a sociální podpora. Zdařilo se propojit programy péče před a po VTOS jako doplněk služeb, kterými se zaměřujeme na zlepšení integrace žen do společnosti.


V rámci přípravy klientek na výstup z VTOS se nejedná čistě o přípravu na trh práce, ale o komplexní přípravu na život v majoritní společnosti. Vzhledem k cílové skupině je prvotně nutné analyzovat v jaké fázi závislosti se klientka nachází, a dle toho doporučit a nalézt vhodný léčebný program drogové závislosti a případně navázat spolupráci s dalšími léčebnými institucemi. Tato analýza je primární pro sestavení následného individuálního plánu.

 

Projekt stavěl na úspěšně zavedených postupech práce v oblasti zaměstnávání a sociální stabilizace bývalých uživatelů návykových látek v rámci Pracovní a sociální agentury SANANIM (PSA) a programu Psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem (COKUZ) při jejich integraci do společnosti.

 

Přestože se problematice zaměstnávání osob s drogovou kariérou věnujeme soustavně od roku 2005, výsledky práce ukazují, že některým skupinám osob je třeba věnovat soustavnější pozornost. Jde právě o ženy se zkušeností s drogovou závislostí, která je v řadě případů spojena s kriminalitou. Ženy služeb využívají méně a s výrazně menší úspěšností než muži, a proto je třeba zvolit vhodný systém péče a metodické přístupy.
Ze současné praxe vyplývá, že služby zohledňující potřeby žen-matek, jako jsou např. otázky převzetí dítěte do péče, řešení problémů se zneužíváním či týráním, řešení témat rodinného soužití, je potřebné zohlednit a probírat ruku v ruce s otázkami pracovního uplatnění a celkové sociální situace žen z této cílové skupiny.

 

Projekt sledoval dva hlavní cíle:

  • 1. Příprava na požadavky trhu práce pro ženy s diagnózou drogové závislosti/ohrožené drogovou závislostí před ukončením trestu odnětí svobody.
  • 2. Sociální stabilizace, nalezení a podpora udržení si počátečního zaměstnání cílovou skupinou žen po ukončení výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Výstupy projektu:
Do projektu bylo zapojeno celkem 140 žen, což výrazně převýšilo předpoklad, který činil 60 žen. x žen se zaměstnalo na volný trh práce a 16 žen absolvovalo tréninkové pracovní místo v rámci podporovaného/chráněného zaměstnání. Na mzdové náklady klientek bylo vynaloženo více jak 1.000.000 Kč. Finanční přímá podpora byla poskytnuta 68 ženám. Vydali jsme 1.325 stravenek v hodnotě 79.500 Kč, 39 měsíčních kuponů MHD v hodnotě 23.470 Kč, 42 ženám jsme poskytli příspěvek na ubytování v celkové hodnotě 128.795 Kč a 13 ženám jsme přispěli na úhradu školky v částce 50.898 Kč.

 

Ve věznici Světlá nad Sázavou jsme pracovali se 72 ženami. Do věznice jsme dojížděli ob týden, vedli paralelně dvě terapeutické skupiny a poté jsme vždy nabídli prostor pro individuální poradenství, kterého mohly využít i ženy bez zapojení do skupinové práce. Po návratu do Prahy poskytujeme ženám spolupráci také ve formě individuálního i skupinového poradenství. První týdny po návratu z vězení nabízíme ženám intenzivnější kontakt vzhledem k náročnosti dané situace.

 

Zaměřovali jsme se také na klientky s podmínečným propuštěním z VT (příp. alternativními tresty - podmínečné odsouzení, obecně prospěšné práce). Spolupracovali jsme s Probační a mediační službou, sociálními kurátory, sociálními pracovníky z azylových domů a dalšími odborníky. Cílem této aktivity byla prevence proměny podmínečného trestu do odnětí trestu svobody. S klientkami bylo pracováno na jejich sociální stabilizaci a plnění zákonných podmínek uložených soudem.


V rámci projektu byly vypracovány 3 metodiky:

  • „Sylabus témat - Příprava na trh práce" obsahuje okruhy témat skupinových setkání ve věznici zaměřených na přípravu na trh práce a sociální a osobní stabilizaci po výstupu.
  • „Sylabus témat - Job klub" obsahuje okruhy témat na skupinová setkání pro ženy na svobodě.
  • „Pravidla dobré praxe" popisují osvědčenou práci s cílovou skupinou, která je doplněna kazuistikou ilustrující výhody propojení penitenciární a postpenitenciární péče.

Závěrem
Projekt klasifikujeme jako úspěšný. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s partnerem projektu Věznice Světlá nad Sázavou a díky intenzivní práci s cílovou skupinou žen, jsme měli možnost identifikovat specifická témata a přístupy, a došlo tak ke zvýšení odbornosti naší organizace a profesionality jednotlivých pracovníků.

 

V rámci projektu bylo podpořeno 140 žen, které se dostaly do konfliktu se zákonem a měly zájem pracovat na zlepšení své životní situace. S některými z nich nadále pracujeme a to v rámci našeho zařízení COKUZ nebo byly zařazeny do nového projektu OPPA (Re)integrace, který navazuje na tento ukončený projekt.

 

-----------

 

Realizace projektu
1. 1. 2013 - 31. 12. 2014


Koordinátorka projektu
Gábina Fritschová
fritschova@sananim.cz

 

-----------

 

Příprava na požadavky trhu práce a přímá podpora při nalezení zaměstnání a sociální stabilizace pro ženy ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Sylabus témat - Příprava na trh práce Sylabus témat - Příprava na trh práce
42,00 kB
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko