Nae zazen

HOME > O nás > Kdo jsme

Kdo jsme

SANANIM z. .

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.

Rozvoj SANANIMu

SANANIM vznikl bezprostředně po pádu předchozího režimu s jasnou představou, že s otevřením hranic a směnitelností měny se k nám začnou dostávat ilegální drogy, především heroin, a nastalou situaci bude třeba řešit. Vzhledem k této připravenosti zvládla Česká republika drogový problém lépe než ostatní země, které se po r. 1989 ocitly ve srovnatelné situaci, což v souhrnu přispělo k tomu, že u nás existuje jedna z nejefektivnějších sítí drogových služeb v Evropě.


Většina zařízení SANANIMu pak vznikala jako vůbec první u nás a většina také následně sloužila jako modelová zařízení pro zakládání obdobných zařízení. Již v r. 1990 zahájila činnost první komunita pro drogově závislé u nás - TK Němčice, v r. 1993 vzniklo Kontaktní centrum, jedno z prvních u nás, v r. 1994 zahájily činnost první Terénní programy, o dva roky později první Doléčovací centrum a první Denní stacionář. V r. 1998 byla otevřena Terapeutická komunita Karlov, která umožnila léčbu mladistvých a od r. 2000 také matek s dětmi (pro tyto cílové skupiny je dodnes jediná v ČR). V r. 1997 zahájilo činnost Drogové informační centrum, které jako první využilo internetu jako informačního média v oblasti drog (Drogový informační server), ale také k prevenci (server Primární prevence) a poradenství (anonymní internetová Drogová poradna). Rovněž další projekty byly obdobně inovativní a většinou první u nás. Vznikaly dle potřeb a s cílem vybudovat komplexní systém vzájemně prostupných zařízení, která jsou schopna poskytnout služby klientům ve všech fázích rozvoje závislosti od prevence až po služby zaměstnávání určené pro usnadnění přechodu klientů po léčbě do normálního života.


Dnes se SANANIM soustředí na rozvoj specifických služeb, které jiné organizace u nás neposkytují. Jde např. o péči o závislé matky s dětmi, které se dnes věnují všechna zařízení od jejich záchytu v nízkoprahových službách až po léčbu v Terapeutické komunitě Karlov, jež jako jediná u nás přijímá do léčby matky spolu s dětmi, nebo Romský terénní program, kde se díky práci speciálního týmu daří oslovovat tuto klientelu, z čehož čerpají ostatní pražské terénní programy.

 

Obecné cíle SANANIMu

  • Poskytování efektivní, profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace
  • Rozvoj systému v oblasti poskytování specifických služeb
  • Spolupráce na místní i centrální úrovni při plánování a realizaci protidrogové politiky, včetně zahraniční spolupráce a změny pohledu veřejnosti na problematiku drogových závislostí
  • Vzdělávání laiků, profesionálů a paraprofesionálů v oblasti drogových závislostí

Cíle prevence, léčby a resocializace SANANIMu:

  • Zapojit klienty do normálního života tak, aby prožívali spokojenost se svým životem a žili v souladu se společenskými normami
  • Provést klienty jednotlivými fázemi rozvoje závislosti (pokud nepřistupují na změnu životního stylu a abstinenci) tak, aby se chovali co nejméně rizikově k sobě, k okolí i k celé společnosti

Každé zařízení/program si ve svém Operačním manuálu definuje své cíle, vycházející z těchto základních, dle typu služby a klientely. Rovněž cílová skupina je u každého typu zařízení odlišná.

Zařízení SANANIMu

V současné době zahrnuje SANANIM jedenáct hlavních zařízení, v jejichž rámci poskytuje sociální služby, poradenství, zdravotně sociální a informační služby: Terénní programy, Romský terénní program, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Němčice, Denní stacionář, Doléčovací centrum, Doléčovací centrum pro matky s dětmi, Poradna pro rodiče, Pracovní a sociální agentura, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Drogové informační centrum.


K dalším rozšiřujícím a doplňujícím programům patří zejména telematické poradenské a informační služby, romský terénní program a program pro matky s dětmi, vzdělávací a výzkumné projekty, účast na rozvojových zahraničních projektech.


Významné jsou i aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastněného ústavem) - SANANIM Charity Services s. r. o., zejména sociální firma Café Therapy (restaurace a kavárna), chráněná keramická dílna Charity Shop, které poskytují možnost chráněného zaměstnávání.


SANANIM tak pomáhá jednotlivcům i rodinám překonat těžké období závislosti, protože jak lze zkratkou vyjádřit, "drogy jsou problémem celé rodiny". Některým pomohl přežít a velké části pomohl k integraci do normálního života.

SANANIM v číslech

Každoročně využije jeho služeb přes 7 000 klientů, převážně uživatelů drog; za 20 let jde o téměř 60 tisíc klientů

a 60 % z těch, kteří prošli ambulantní nebo pobytovou léčbou, dnes vede normální život bez drog.


V rámci snižování zdravotních rizik vyměnilo Kontaktní centrum za 17 let své existence (1993-2009) téměř 7 milionů injekčních stříkaček, Terénní programy vyměnily za 15 let (1995-2009) téměř 3 miliony injekčních stříkaček. V současné době naše programy realizují cca 1/4 všech výměn v ČR. Kontaktnímu centru se daří i motivovat klienty k nástupu do léčby - v r. 2009 ověřeně nastoupilo do léčby celkem 106 klientů (z celkového počtu 2 845). Výše uvedené "nízkoprahové služby" jsou velmi úspěšné v oslovování tzv. skryté populace (z expertních statistik vyplývá, že jsou v kontaktu s cca 75 % aktuálních problémových uživatelů drog) a významně se podílejí na nízké prevalenci přenosných nemocí (hepatitidy, HIV).


Velmi úspěšná je rovněž léčba matek s dětmi: 71 % matek, které se léčily v TK Karlov, abstinuje a vede normální život; celkem se zde léčilo s matkami na 150 dětí, které byly ve většině případů navráceny matce z ústavní péče.
Na 250 klientů ročně léčbu úspěšně dokončí, daří se nám pomoci jim nalézt zaměstnání a pomáháme i rodičům našich klientů.
Mezi velmi efektivní a úspěšné programy patří také služby v oblasti nových technologií, např. internetová Drogová poradna zodpoví ročně cca 5 000 dotazů.

 

Jednotlivé projekty SANANIMu dnes zabezpečuje více než 95 zaměstnanců a 40 externích spolupracovníků.

 


název SANANIM z. ú. sídlo Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 158 00  telefon 284 822 872  fax 266 315 306  e-mail office@sananim.cz  ičo 00496090  bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1941727329/0800  statutární zástupce PaedDr. Martina Richterová Těmínová  správní rada Doc. Mga. Helena Třeštíková, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Jiří Dvořáček  dozorčí rada Mgr. Nina Janyšková, Jaroslav Veis, Mgr. Ondřej Počarovský


 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko