Nae zazen

HOME > Co nabízíme

Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA) - Co nabízíme

SANANIM z. .

 

Adiktologická ambulance nabízí komplexní služby uživatelům návykových látek (drog, alkoholu a medikamentů) a jejich blízkým. Zařízení poskytuje široké spektrum zdravotně sociálních služeb podle potřeb klienta, aniž by byl vytržen z přirozeného prostředí, tedy z  rodinného, pracovního nebo studijního života. 

 

AA realizuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbucase management.

 

Strukturovaná ambulantní léčba je program zaměřený na léčbu závislosti na základě zhodnocení stavu klienta. Je složena ze tří fází:

 

 • motivačně indikační fáze v délce trvání 1 - 2 měsíců formou individuálního a skupinového poradenství pomáhá klientovi ujasnit si jeho současnou situaci, posílit důvody ke změně a vytyčit jeho další směřování. Hlavním cílem je připravit klienta na přestup do léčebné fáze, nebo zprostředkovat jiné vhodné zařízení. S mladistvými klienty je základní dohoda ohledně spolupráce uzavírána za účasti zákonného zástupce v rámci prvního sezení. Na závěr této fáze jsou na zhodnocení stavu a dalšímu plánu léčby znovu přizváni zákonní zástupci.
 • 1. léčebná fáze v délce trvání 3 - 6 měsíců je zaměřená na kontrolované užívání, nebo abstinenci. Základní kostru abstinenční léčby tvoří kombinace individuální a skupinové terapie (zaměřené zejména na prevenci relapsu a stabilizaci v abstinenci). Frekvence individuálních kontaktů je jednou až dvakrát týdně, skupinová terapie probíhá jednou týdně. Léčba směřující ke kontrolovanému užívání má formu individuální terapie ve frekvenci jednou až dvakrát týdně v kombinaci s poradenskou recovery skupinou (zaměřující se na sebeposílení a nalezení podpůrných zdrojů). Rodinné prostředí zejména u mladistvých klientů je aktivně motivováno k zapojení se do léčebného procesu. Rodinná terapie je doporučenou součástí 1. i 2. léčebné fáze.
 • 2. léčebná fáze v délce trvání 6 - 12 měsíců, také označovaná jako doléčovací fáze, je určena pro úspěšné klienty z první léčebné fáze nebo pro klienty (pouze uživatele alkoholu) po absolvované pobytové léčbě. Povinnou součástí léčby je účast na interakční skupině, která probíhá jednou týdně. Další péče je poskytována dle dohody s klientem.Na základě posouzení individuální situace klienta ambulantní léčby je poskytována další odborná péče (nejčastěji sociální práce, rodinné konzultace, psychiatrické vyšetření a farmakologická léčba).

 

 

Case management koordinuje péči (včetně vedení případových konferencí) více spolupracujících institucí a zastává pro klienta funkci podpůrného prvku v léčebném kontinuu. V rámci této služby je klient v častém kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, který ho provází procesem úzdravy, pomáhá mu zajistit a vyjednat vhodné služby, podporu a zdroje v jeho přirozeném prostředí.

 

Základní aktivity

 

 • oslovování potenciálních klientů a jejich zapojení do služby
 • plánování klientova dalšího směřování
 • vyhledávání a zastižení klienta v jeho přirozeném prostředí
 • průběžné monitorování stavu klienta
 • propojování klientů k dalším zdrojům v komunitě, v dalších odborných službách apod.
 • obhajoba klientových zájmů a práv včetně formy osobní asistence

 

 

Metody práce

Zdravotní služby

 

 • Psychiatrická péče: diagnostika, léčba, farmakoterapie
 • Adiktologická  péče: adiktologické vyšetření, adiktologická terapie

 

 

Sociální služby

 

 • Sociální a právní poradenství
 • Case management
 • Socioterapeutické (strukturované) aktivity
 • Asistence

 

 

Terapeutické a poradenské služby

 

 • Motivační trénink
 • Poradenství předléčebné a telefonické
 • Krizová intervence
 • Individuální, skupinová, párová, rodinná terapie

 

 

Veškeré služby vyjma skupinové terapie mohou být poskytovány i v přirozeném prostředí klienta (terénní práce).

 

V rámci standardní délky léčby jsou všechny služby AA  bezplatné. V případě indikace a zájmu klienta je možné poskytnout následnou péči nad rámec základní léčby, avšak za finanční spoluúčasti klienta.

 

Kapacita AA

 • cca 250 osob ročně
 • 10 klientů programu case management na jeden pracovní úvazek
 • 23 klientů programu strukturované ambulantní léčby na jeden pracovní úvazek (individuální konzultace)
 • 10 klientů na terapeutickou skupinu

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko