Nae zazen

HOME > Projekty > Klíčové kompetence

Rozvoj a trénink klíčových kompetencí pro život bez drog

SANANIM z. .

Rozvoj a trénink klíčových kompetencí pro život bez drog

 

Projekt je zaměřen na finanční gramotnost, na řešení předluženosti, realizaci osobních plánů rozvoje, praktických nácviků a praxí, potřebných kompetencí v reálném životě již v rezidenční léčbě v rámci přípravy na reálný život bez drog, tak předpokládáme větší úspěšnost CS po přechodu do normálního života. Vhodně volené intervence již v léčbě mohou zásadně přispět v rychlé adaptaci, usnadnit především počáteční období po léčbě, které bývá nejrizikovější.


Hlavní cíl je zaměřen na znovuzískání - obnovení sociálně ekonomických kompetencí a návyků se zaměřením na řešení dluhů a plánování v oblasti finanční gramotnosti a zadluženosti, dále rovněž na rozvoj profesních dovedností, rodičovských kompetencí abstinujících osob s diagnózou závislosti na návykových látkách v průběhu rezidenční léčby formou cílené přípravy na běžný život po léčbě závislosti pro 150 osob z cílové skupiny.


Specifické cíle projektu:
• pozitivní ovlivňování hodnotových orientací, sebehodnoty CS v rámci skupinového procesu formou zvládání a naplňování pozitivních, reálných cílů
• realizace programu finanční gramotnosti a zadluženosti, jako opatření ke snížení míry zadluženosti či řešení již existujícího problému předlužení těchto osob
• získání dovednosti osobního finančního managementu, získání zkušeností s hodnotou peněz, plánování a realizace zacházení s financemi již v rámci léčby v TK
• získání dovedností předcházet relapsu díky realizaci podpůrného programu prevence relapsu,
• navázání kontaktu s dětmi/primární rodinou, rozvíjení a budování zdravých vztahů s nimi

 

Plánovaný projekt a jeho cílené aktivity ve svém důsledku přispějí k snížení rizik spojených s návratem k bývalému (drogovému) způsobu života klientů po léčbě.


Cílovou skupinou jsou abstinující osoby s diagnózou závislosti na návykových látkách, které absolvují rezidenční léčbu v terapeutických komunitách Karlov (TKK) a Němčice (TKN). Klienti před nástupem do TK absolvují ústavní či detoxifikační léčbu ve zdravotnickém zařízení.

 

Cílová populace je rozdělena do tří skupin:
1. mladiství a mladí dospělí ve věku 16-23 let v TKK
2. dospělí od 23 let v TKN
3. matky s dětmi v TKK

 

Inovativnost projektu je možné spatřovat právě v cíleném zaměření na získání sociálně ekonomických dovedností a kompetencí praktickou formou a nácvikem. Úzké propojení s individuálním plánem seberozvoje a terapeutickými zpětnovazebními aktivitami přinese zvýšení uvědomění své vlastní hodnoty a sebeúčinnosti, popř. získání rychlé zpětné vazby v případě pasivity.

Tento systém bude v počátcích projektu pilotně ověřován, dále bude podroben evaluačnímu hodnocení a následně by měl po zapracování případných evaluačních změn sloužit jako podklad pro vytvoření systému přípravy na požadavky života po léčbě, trhu práce, při řešení předluženosti klientů v rámci aktivity finanční gramotnost již v průběhu rezidenční léčby. Tato inovační aktivita by mohla tvořit podklad pro zavedení účelných změn v podobných typech léčby i v jiných organizacích.

Takto komplexní program rozvoje finanční gramotnosti, řešení předluženosti již v léčbě, snížení rizikových faktorů v životě, důsledným zaměřením na praktický trénink formou přebírání kompetencí a odpovědností za plánování, rozpočet, nákup, získání zkušeností s cenami (penězi) potřebností pro domácnost, hospodaření, dosud v žádném typu rezidenční léčby pro závislé uživatele drog nerealizují.

Plánované aktivity pro CS v léčbě zcela novou formou přispívají k sociální inkluzi CS a jejich (re)integraci do společnosti.

 

----------

 

Začátek projektu 1. 9. 2016
Ukončení projektu 31. 8. 2019

 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001547

 

Koordinátorka projektu: Lucie Vejrychová (vejrychova@sananim.cz)
Administrátorka projektu: Olga Kolenatá (kolenata@sananim.cz)
Odborný garant projektu v TK Karlov: Petr Vácha (vacha.petr@tiscali.cz)
Odborný garant projektu v TK Němčice: Martin Hulík (hulik@sananim.cz)

 

----------

 

Rozvoj a trénink klíčových kompetencí pro život bez drog
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko