Nae zazen

HOME > Projekty > Obnova prac. dovedností
Obnovení pracovních dovedností a příprava návratu do společnosti a na trh práce pro osoby závislé na návykových látkách v residenční léčbě

Obnovení pracovních dovedností a příprava návratu do společnosti a na trh práce pro osoby závislé na návykových látkách v residenční léčbě

Cíle

Hlavním cílem projektu je znovuzískání - obnovení pracovních dovedností a návyků abstinujících osob s diagnózou závislosti na návykových látkách v průběhu residenční léčby jako cílená příprava pro uplatnění na trhu práce.

 

Specifické cíle projektu:

- obnovení základních pracovních dovedností

- získání základních pracovně-hygienických dovedností

- získání zkušeností v pracovním kolektivu

- získání zkušeností v práci a v konfrontaci s nadřízenými a podřízenými

Dosažení vymezených cílů povede ke:

- zlepšení pracovních schopností nutných pro zvládání pracovních činností a volnočasových aktivit

- napomáhání k plnému zapojení do sociálního prostředí, a tím i budoucího pracovního kolektivu

- obnovení či získání kompetencí pro plánovaní a realizaci pracovních i soukromých každodenních činností

 

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.

 

Cílová populace je rozdělena do tří skupin:
1. mladiství a mladí dospělí ve věku 16-25 let v TK Karlov
2. dospělí od 23 let v TK Němčice
3. matky s dětmi v TK Karlov


Z pohledu potřeb cílové skupiny jsou aktivity směřovány:

  • na zhodnocení vlastních schopností a rozvíjení nutných dovedností v rámci vlastního plánu seberozvoje směřovaného ke zlepšení či znovunabytí pracovních dovedností a v indikovaných případech na motivaci k doplnění vzdělání (aktivita 1; průběžně v průběhu aktivit 2-5)
  • na budování dovedností, zjišťování vlastních schopností a budoucích možností práce po skončení léčby, a to v každodenním pracovním programu ve spolupráci s pracovním terapeutem (aktivita 2)
  • na prevenci relapsu rozšířenou o moduly práce a terapeutické aktivity a poradenství vedoucí k sebekontrole, zvládání stresu, rozšířené o realistický pohled na práci a volný čas, práci a péči o dítě, pracovní hygienu, vztahy v práci (aktivita 3)
  • na poradenství a sociální práci směřovanou na hodnocení a mapování prvního zaměstnání klientů před dokončením léčby, formulaci budoucího pracovního a vzdělávacího plánu a provázání se službami po skončení léčby, které je možné využít: služby Pracovní a sociální agentury, pracovní programy v rámci Doléčovacího centra SANANIM (aktivita 4)
  • z pohledu mladistvých a mladých dospělých půjde o společnou práci s rodinou, reálný pohled na potřebu dokončení vzdělání, směřování sama sebe (aktivita 5).

 

Inovativnost projektu je možné spatřovat právě v cíleném zaměření na připravenost v pracovních dovednostech, a to jak praktickou, tak právě dynamicky spojenou s individuálním plánem seberozvoje a terapeutickými zpětnovazebními aktivitami, a uvědomění si zvyšování schopností, nebo naopak ustrnutí na svých povinnostech a dovednostech.

 

Tento systém bude v počátcích projektu pilotně ověřován, dále bude podroben evaluačnímu hodnocení a následně by měl po zapracování případných evaluačních změn sloužit jako podklad pro vytvoření systému přípravy na požadavky trhu práce v průběhu residenční léčby. Tato inovační aktivita by mohla tvořit podklad pro zavedení účelných změn v podobných typech léčby i v jiných organizacích. Inovačními produkty budou také nově zpracovávané moduly práce; viz aktivita 3.

 

Výsledky

Činnosti v rámci projektu jsou plánovány jako dlouhodobé, měly by se stát nedílnou součástí služeb poskytovaných v TK Karlov a TK Němčice. Neuvažujeme o ukončení poskytování těchto služeb po skončení finanční podpory.

Další realizace projektu plánujeme finančně zabezpečit především z dotačních zdrojů - státních, krajských, místních a městských a sponzorského programu. V případě budoucí možnosti financovat projekty z fondů EU bychom uvažovali i o tomto finančním zajištění.

 

Věcné udržení realizace projektu bude zajištěno statistickými výstupy z projektu, evaluačním hodnocením, zpracovanými metodikami prevence relapsu zaměřenými na práci, celkovým systém přípravy klientů směrovaným na požadavky trhu práce, hodnotícím závěrečným dokumentem, který shrne úspěšnost realizace, její pozitiva-negativa, možnosti-rizika, a především zapracováním do stávajících služeb, jež budou sloužit všem budoucím klientům v průběhu léčby.

 

-------------


Realizace projektu

1. 5. 2011 - 30. 4. 2014

 

Koordinátorka a administrátorka projektu

Lucie Vejrychová

vejrychova@sananim.cz

 

-------------

Ke stažení

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko