Nae zazen

HOME > Principy práce

Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA) – Principy práce

SANANIM z. .

Mezi základní východiska naší práce, která mají kořeny v humanistické tradici, řadíme fakt, že v každém člověku je obsaženo dobro. Ke každému klientovi proto přistupujeme s uvědoměním tohoto potenciálu. Přijímáme klienta s jeho myšlenkami, prožíváním a chováním a snažíme se mu poskytovat odpovídající péči a služby založené na jeho potřebách a v souladu s jeho jedinečnou životní situací.

 

V práci s klienty vycházíme z premisy, že změny jsou možné zejména v bezpečném a reflektujícím vztahu. Bezpečí vnímáme jako schopnost pracovníka vidět klientův fenomenologický obraz a na druhé straně si být vědom svých vlastních prožitků, hranic a limitů. Pokud pracovník anebo zařízení nejsou schopni klientovi nabídnout bezpečí a profesionální vztah, je klient odkázán k jinému pracovníkovi či do spolupracujícího zařízení. Drogy obecně negativně ovlivňují schopnost uvědomění si sebe sama a dovednost řízení vlastních činů. Pracovník proto nabízí rozšiřující zkušenosti a potencuje klientovi nadhled nad jeho situací.

 

Klient i pracovník mají svá práva a povinnosti a nesou svou část odpovědnosti za naplňování dohodnutého plánu. Míra odpovědnosti se může lišit dle konkrétní situace klienta. Klient i pracovník mají právo na ochranu svých základních lidských práv. Všechny zainteresované strany spolupráce mají právo na zachování vlastní důstojnosti. U klientů i pracovníků je zdůrazňováno zejména pravidlo mlčenlivosti a důvěrnosti sdělených informací. Klientům jsme nápomocni v prosazování jejich opodstatněných práv a zájmů.

Respektujeme fakt, že klient má právo na svobodné určení sebe sama v procesu léčby. Vedle toho ho vedeme k promyšleným a uváženým rozhodnutím. Snažíme se zvyšovat schopnost svobodné volby klienta založené na uvědomění si pozitivních i negativních následků svého chování a odpovědnosti k sobě i okolí. Cílem tak není vést klienta pouze k nezávislosti na návykových látkách, ale i ke komplexnímu vnímání a fungování sebe sama ve společnosti.


Ve své práci usilujeme o komplexní péči. Užívání drog je často spojeno s celým spektrem problémů (psychiatrická komorbidita, sociální a zdravotní problémy, komplikovaná rodinná situace apod.). Proto nabízíme širokou nabídku služeb od terapeutických, adiktologických, psychiatrických až po sociální. U klientů v programu case managementu je důležitým principem práce koordinace případu a aktivní spolupráce se zainteresovanými zařízeními.

 

Veškeré služby adiktologické ambulance jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti a bez ohledu na typ užívané látky a způsobu aplikace.

 

Služby jsou poskytované bez zbytečného odkladu s ohledem na kapacitu programu a čekací doby.

 

Služby Adiktologické ambulance v rámci základní léčby jsou poskytovány bezplatně.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko